Skip to content

RECENT PUBLICATIONS

Slide_1
<div id="sp_news_s_widget-2" class="widget SP_News_scrolling_Widget amr_widget">
			<div class="recent-news-items-scroll ">
				<div id="newsticker-jcarousellite-1" class="sp-news-scrolling-slider" data-conf="{"height":500,"pause":1000,"speed":500}" >
					<ul>
						
							<li class="news_li">
								<a class="newspost-title" href="https://www.asiaticsociety.org.bd/news/%e2%9e%bd-advertisement-for-khan-bahadur-ahsanullah-research-grant-2022-deadline-31-october-2022/">➽ Advertisement for Khan Bahadur Ahsanullah Research Grant 2022 (Deadline- 31 October 2022)</a>
																	<div class="widget-date-post">
										September 29, 2022									</div>
															</li>
						
							<li class="news_li">
								<a class="newspost-title" href="https://www.asiaticsociety.org.bd/news/%e2%9e%bd-invitation-for-tender/">➽ Invitation for Tender</a>
																	<div class="widget-date-post">
										September 29, 2022									</div>
															</li>
						
							<li class="news_li">
								<a class="newspost-title" href="https://www.asiaticsociety.org.bd/news/%e2%9e%bd-noc-arnab-ghosh/">➽ NOC : Arnab Ghosh</a>
																	<div class="widget-date-post">
										September 13, 2022									</div>
															</li>
						
							<li class="news_li">
								<a class="newspost-title" href="https://www.asiaticsociety.org.bd/news/%e2%9e%bd-notice-new-office-hour/">➽ Notice : New Office Hour</a>
																	<div class="widget-date-post">
										August 23, 2022									</div>
															</li>
						
							<li class="news_li">
								<a class="newspost-title" href="https://www.asiaticsociety.org.bd/news/%e2%9e%bd-%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%97%e0%a6%9c-%e0%a6%b8%e0%a6%b0%e0%a6%ac%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%b9%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%a6%e0%a6%b0%e0%a6%aa%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%b0/">➽ কাগজ সরবরাহের দরপত্র</a>
																	<div class="widget-date-post">
										August 23, 2022									</div>
															</li>
											</ul>
				</div>
			</div>
		</div>
Slide_2
BD_Liberation_50_Years_E
Slide_3
Purba_Bangla_1947-1971
Slide_4
Bangabandhu_Lecture
previous arrow
next arrow